Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

STYRELSENS UPPDRAG

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 och högst 9 ledamöter.

Ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljes av årsmötet, som regel för en tid av två år, och kan omväljas. Omedelbart efter årsmötet håller den valda styrelsen konstituerande sammanträde och utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Det åvilar styrelsen:

  • att sköta föreningens löpande verksamhet
  • att verkställa i behörig ordning av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut
  • att främja samarbetet medlemmar emellan samt upprätthålla ett gott samarbete mellan föreningen och andra montessoriverksamheter, föreningar, statliga och kommunala organ
  • att företräda, bevaka och iakttaga föreningens angelägenheter gentemot myndigheter och enskilda samt att tillse att den enskildes rätt ej kränks
  • att behandla till föreningen inkomna förslag och ärenden samt att själv föreslå åtgärder inom föreningen

Styrelsen skall i samband med sitt konstituerande styrelsesammanträde besluta om delegationsordning och ansvarsfördelning mellan styrelse och rektor.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge berättelse om föreningens verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret.

Styrelsen sammanträder minst en gång i månaden, juli undantaget, på kallelse av ordföranden eller då minst 3 styrelseledamöter så begär. Ledamöterna skall kallas minst 4 dagar före sammanträdet. Ledamot är skyldig underrätta ordföranden om förhinder. Minst hälften av ledamöterna skall vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott (AU) som på delegation utför delar av styrelsens uppgifter och sammanträder då ordföranden så bestämmer.

Styrelsen äger också rätt att utse adjungerande personer i särskilda frågor. Dessa äger dock inte rösträtt.

Stadgar

Se PDF-fil nederst denna sida.

Årsmöte

Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola som driver Eketånga Montessoriskola/förskola håller årsmöte torsdag 25 april 2023.

Motioner

Eventuella motioner från medlemmar till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2023 via e-mail: lisette.ignell@eketangamont.se.

Stadsvandring

Årskurs 4 och 6 har varit på stadsvandring.

Läs mer

Jonglering

Mellanstadiet har lärt sig jonglera.

Läs mer

Sopsortering & växter

NO-lektion för årskurs 4.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori